KBO-afdeling Nieuwkuijk tracht op het niveau van de woonkern Nieuwkuijk afgestemde wijze uitvoering te geven aan activiteiten gericht op het behartigen van de belangen van ouderen. Onze vereniging wil bijdragen aan de onderlinge verbondenheid, de solidariteit en de eigen verantwoordelijkheid van de mensen en wil daarvoor een sociaal netwerk bieden.

Bij de activiteiten binnen de KBO-afdeling Nieuwkuijk ontmoeten de senioren elkaar, doen ze samen aan ontspanning en sport, nemen zij deel aan culturele- en educatieve activiteiten, worden hun individuele en collectieve belangen behartigd.
Vanouds wordt door de KBO veel aandacht geschonken aan het bevorderen van de sociale contacten maar met de transities is er veel verandert voor ouderen in het algemeen en voor zorg vragende ouderen in het bijzonder.

Ook in de toekomst zal KBO-Nieuwkuijk thematische ontmoetingsmomenten benutten om haar leden voor te lichten over de veranderingen in het sociale domein. Tevens zullen we ons oriënteren op noodzaak en mogelijkheden van ondersteuning bij verandering van de thuissituatie van ouderen.